1. Definice pojmů ( označení smluvních účastníků )

Poskytovatel: Ve smlouvě dále označen poskytovatel (  osoba , která poskytuje za úplatu smluvně definované služby )

Pronajímatel: Osoba , která je vlastníkem  koncových zařízení  určených  k pronájmu

Odběratel: Ve smlouvě dále označen Odběratel. ( Osoba ,která poskytované služby  v rámci smluvních podmínek uvedených v účastnické  smlouvě odebírá )

Všeobecné Podmínky : vydané v návaznosti na ustanovení § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (nový občanský zákoník) a v souladu se zákonem č. 127/2005 Sb.

Koncové zařízení:: Je soubor věcí (movitých), které jsou ve vlastnictví  pronajímatele a jejíchž prostřednictvím Odběratel využívá služby. Poskytovatel  odpovídá za správné nastavení parametrů Koncového zařízení pro přístup do Sítě Poskytovatele.

Účastnická smlouva: Právní dokument na základě kterého jsou Telekomunikační služby poskytovány.( uzavřen v souladu se zákonem č.127 sb.Který upravuje a řídí provoz telekomunikačních  služeb a zákonů  s tímto zákonem  souvisejícím)

Uzavřením ( podpisem ) smlouvy o poskytování Internetových služeb se odběratel zavazuje dodržovat tyto základní všeobecné podmínky.Všeobecné podmínky které jsou odběrateli dodány při uzavření smlouvy o poskytování datových služeb nejsou v neměnné podobě. Aktuální všeobecné podmínky nalezne odběratel na webových stránkách Data-System-Xtro na http// www. xtro-data.com Odběratel s poskytovatelem se nezpochybnitelně dohodli ,že  na  změny ve Všeobecných podmínkách , které zásadním způsobem nemění podmínky za kterých je elektronická služba(y) poskytována (y)  nebude své odběratele  upozorňovat jednotlivě, pouze prostřednictvím webuwww.xtro-data.com  V případě zásadní změny ( mimo zákonné úpravy  , kterými se mění zákon č.127 o elektronických komunikacích ) má odběratel možnost postupovat v souladu s ustanovením § 63  zákona o elektronických komunikacích.Poskytovatel se zavazuje , že vždy s dostatečným předstihem upozorní své zákazníky ( elektronickou komunikací SMS )  na změny ve všeobecných podmínkách.Zákazník se zavazuje, že vždy bude informovat Poskytovatele o změně svych osobních údajů ( Tel. Kontakt ) Pokud tuto povinnost zákazník poruší nenese Poskytovatel  žádnou odpovědnost za informování zákazníka při změně všeobecných podmínek Poskytovatel se zavazuje , že osobní údaje o svých odběratelích považuje za velmi citlivá data a nebude je zpracovávat nad rámec zákona o ochraně osobních údajů. č.101/2000 sb.

1.1 Povinnosti a práva poskytovatele a odběratele:

1.2 Poskytovatel se zavazuje, že bude udržovat datovou síť v provozuschopném stavu vylučujícím její přetížení ,svým neustálým měřením a dozorem na svou sítí  zamezí  stavu , který by porušoval  smlouvu poskytovatel – odběratel. o smluvené rychlosti odběratele. Poskytovatel je však oprávněn přerušit provoz na  kterékoliv části sítě při její údržbě a opravách v důsledku mimořádných závad nebo dlouhodobě plánovaných údržbách distribuční  technologie na dobu nezbytně nutnou . Zavazuje se však ,že bude včas a bez zbytečných odkladů na svých webových stránkách informovat své zákazníky o výlukách při plánovaných opravách svého zařízení. Zavazuje se že v případě dlouhodobého výpadku za , který se považuje , že služby budou souvisle přerušeny v délce 3 po sobě následujících dnů vrátí svým zákazníkům poměrnou část měsíční platby za Internetové služby nebo dle dohody odečte tuto částku odběrateli v následující úhradě za poskytované Internetové služby.

1.3 Poskytovatel neodpovídá za přerušení Internetových služeb způsobené třetí osobou, živelnou pohromou nebo při výpadku el. energie. Nastanou-li tyto situace odběratel nemá právo na odečet doby (ani její části ) z pravidelné měsíční platby za Internetové služby..Poskytovatel není odpovědný za nepřímé ani přímé škody způsobené neposkytnutím služby v obvyklé kvalitě , jako jsou například škody způsobené ztrátou skutečného nebo předpokládaného obratu nebo zisku , obchodního případu , dat , zákazníků , dobrého jména apod.

1.4 Poskytovatel neodpovídá za stav koncového zařízení odběratele (PC) ( nefunkčnost,zavirování či jiné závady ) nejsou důvodem k neplacení poplatků za poskytované Internetové služby. Pokud odběratel o své vůli změní (přesune) místo odběru dat nenese dodavatel odpovědnost za poskytování svých služeb.

1..5 SMLOUVA: Smlouva se uzavírá na dobu určitou 12 nebo 24 měsíců s prolongací , nebo na dobu neurčitou s 3.měsíční výpovědní lhůtou. Před uplynutím doby platnosti smlouvy se stanovuje lhůta 10 dnů , kdy je odběratel povinen poskytovateli sdělit , že už nehodlá ve smluvním vztahu pokračovat a smlouvu si přeje ukončit k datumu stanovenému pro ukončení platnosti účastnické smlouvy. Pokud Odběratel  nevyužije této lhůty k provedení změny nebo k ukončení smlouvy, prodlužuje se stávající smlouva uzavřená na dobu určitou  opakovaně na dalších 12 nebo 24 měsíců. V případě podpisu smlouvy na dobu určitou se poskytovatel a odběratel nezpochybnitelně dohodli ,že se vzdávají práva na odstoupení od účastnické smlouvy v zákonné lhůtě.Odběratel dále prohlašuje , že se vzdává práva na opakované informování o ukončení dosavadní účastnické smlouvy a dále se dohodli, že uděluje souhlas s prodloužením účastnické smlouvy , která byla ujednána na dobu určitou 12, 24 měsíců.

1.5.1 VÝPOVĚĎ  ÚČASTNICKÉ  SMLOUVY. Výpověď se podává  pouze v písemné podobě a začíná běžet vždy od 1. dne kalendářního měsíce.  Za den doručení výpovědi ( pouze písemnou formou ne E-Mail ) či žádosti o provedení změny v účastnické smlouvě se vždy považuje den kdy Česká pošta nebo jiná doručovatelská společnost písemnost poskytovateli prokazatelně doručí.Poskytovatel nebude brát zřetel na výpovědi podané nesprávnou formulací či na text uvedený ve výpovědi ve zmatečné podobě.Výpověď účastnické smlouvy musí být podána vždy v souladu s těmito všeobecnými podmínkami či zákonnými podmínkami uvedenými v zákoně č.127 o elektronických komunikacích § 63.odst.1 písm.p) Doručování výpovědí fikcí není dovoleno. Výpověď účastnické smlouvy nebo žádost o provedení změny v účastnické smlouvě se zasílá na: Data-System-Xtro s.r.o Za stadionem 1305 Dubňany , 696 03

UPOZORNĚNÍ : Na výpovědi podané jinak než výše uvedeno nebude brán zřetel.

Účastnickou smlouvu uzavřenou na dobu určitou je možné bez poplatku ukončit z důvodu , kdy se odběratel trvale přestěhuje na místo které poskytovatel nepokrývá signálem a neposkytuje na takovém místě svoje služby.V takovém případě se stanovuje lhůta pro ukončení účastnické smlouvy 1.měsíc. Odběratel je povinen změnu  bydliště ( pouze trvalý pobyt – NE  úřední adresa ) doložit originálem nebo ověřenou kopií dokladu o přihlášení k trvalému pobytu.Pokud toto potvrzení není k výpovědi doloženo považuje vždy poskytovatel výpověď z výše uvedeného důvodu za neplatnou.

1..5.3  Poskytovatel si vyhrazuje právo na změny v účastnické smlouvě , které se týkají systému úhrady poskytovaných služeb.

Adresa pro doručování zásilek:Data-System-Xtro s.r.o   ul. Za Stadionem 1305 Dubňany 696 03

1.6 Pronajímatel  a  odběratel se nezpochybnitelně dohodli , že pokud bude smlouva o pronájmu koncového  zařízení ukončena ze strany  pronajímatele předčasně ukončena  ( nebude dodržena sjednaná doba pronájmu tohoto zařízení ) zavazuje se odběratel odkoupit koncové zařízení za cenu která je ve smlouvě o pronájmu uvedena.Podpisem účastnické smlouvy odběratel tuto podmínku potvrzuje.

1.6.1 Odběratel se vůči poskytovateli zavazuje, že vynaloží přiměřené úsilí na to, aby zajistil, že z jakýmikoliv získanými informacemi souvisejícími s poskytovatelem nebo s transakcemi zamýšlenými účastnickou smlouvou, jež nebudou veřejně známé a dostupné (jinak, než že dojde k porušení této smlouvy ), bude zacházet jako s důvěrnými informacemi a nesdělí je žádné třetí straně s výjimkou případů, Kdy k tomu bude mít písemný souhlas Poskytovatele nebo když tak budou požadovat právní předpisy nebo příslušné zákonem stanovené orgány. Závazek zachování důvěrnosti informací je odběratel povinen zachovávat po dobu trvání této Smlouvy.a zároveň i po skončení účinnosti této Smlouvy a to po dobu, po kterou nebudou tyto informace veřejně známé. Pokud účastník tuto povinnost zaviněně poruší je povinen zaplatit poskytovateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč ( slovy: stotisíckorunčeských ).

1.7 Poskytovatel může jednostranně odstoupit od smlouvy zjistí-li, že odběratel se nechová při požívání poskytnuté služby  v souladu se zákonem nebo jinak porušuje ustanovení vyplývající z povinností odběratele. V takovém případě zašle poskytovatel odběrateli písemné vyrozumění, od které doby smlouva zaniká.Poskytovatel se s odběratelem nezpochybnitelně dohodli ,že pokud bude účastnická smlouva ukončena dle bodu 1.7 má poskytovatel právo na vyúčtování a úhradu zbývající doby platnosti

účastnické smlouvy dle ZEK č.127

1.7.2 Poskytovatel může taktéž odstoupit od účastnické smlouvy o poskytování Internetových služeb s odběratelem se , kterým vede neustálé obchodní rozepře při , kterých se odběratel vyhýbá svým povinnostem dodržovat všeobecné obchodní podmínky , nedodržuje platební kázeň – je dlužník – nebo jiným závažným způsobem narušuje plynulé poskytování Internetových služeb. Odběratel v tomto případě nemá právo na vrácení již zaplacené pravidelné úhrady  ( ani její části) za Internetové služby.

1.8 Při zjištění , že se některý odběratel pokouší o nezákonné průniky do jiných počítačových systémů , sítí , mikrovlnných zařízení a bude tato skutečnost odběrateli prokázána má odběratel právo na okamžité zrušení účastnické smlouvy. Takovému zákazníkovi bude ukončena účastnická smlouva dle bodu 1.7 těchto všeobecných podmínek

1.9.1 Pře prodej služeb Internet a TV  ze sítí  Poskytovatele dalším (třetím) osobám bude považováno za hrubé porušení všeobecných podmínek. Účastnická smlouva bude takovému odběrateli ukončena dle bodu 1.7.2

1.9.2 Odběratel plně odpovídá za škody způsobené poskytovateli nebo jiným subjektům nedodržením všeobecných podmínek pro poskytování telekomunikačních služeb . Obdrží-li poskytovatel stížnost od některého poskytovatele, počítačové sítě , PC systému nebo informačního systému dostupného přes mezinárodní síť internet  nato , že odběratel porušil pravidla tímto provozovatelem vyhlášená , má právo požadovat od odběratele sjednání nápravy. Považuje – li poskytovatel stížnost za závažnou a naléhavou má právo přerušit poskytovaní služeb odběrateli. V takovém případě poskytovatel obnoví poskytování služeb , jakmile se přesvědčí , že odběratel přijal opatření postačující k vyřešení stížnosti. V těchto případech nemá odběratel právo na vrácení poměné části poplatku za poskytované služby.

2. Platební podmínky a vyúčtování: Dnem podpisu účastnické  smlouvy s poskytovatelem se pro odběratele stanoví zúčtovací období a den splatnosti měsíčního poplatku za poskytnuté  služby.Odběratel – fyzická  osoba uděluje souhlas se zveřejněním osobních údajů na všech portálech ( webových stránkách pro uvedení dlužníků ) zabývajících se dlužníky a registrací dlužníků.Souhlas se považuje za udělený podpisem účastnické smlouvy.Odběratel bere na vědomí ,že na periodicky ( opakující se ) platby nebude vydáváno vyúčtování. Pouze na požádání bude vyúčtování odběrateli vystaveno. Výjimku z této podmínky tvoří pouze fyzické a právnické osoby ( Podnikatelé ) kterým bude vyúčtování v návaznosti na zákon o účetnictví pravidelně zasílán.

2.1 Platba za  služby bude uvedena v účastnické smlouvě o poskytování Internetových služeb v části:Celkem/částka/měs. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu ceny za  služby v průběhu trvání smlouvy. Taktéž si vyhrazuje právo na změny ve všeobecných podmínkách sítě Xtro v průběhu trvání účastnické smlouvy, odběratel podpisem účastnické smlouvy bere tuto skutečnost na vědomí a souhlasí s tímto ujednáním.Jiné právní vztahy než uvedené v těchto všeobecných podmínkách se řídí zákonem č.127 o elektronických komunikacích či  obchodním a občanským zákoníkem Č.R ( 2012 )

2.2 V účastnické smlouvě je uvedeno datum splatnosti. V takovém případě je odběratel povinen dodržet tento datum splatnosti a poukazovat částku za Internetové služby poskytovateli včas a bez zbytečných odkladů.
Za den splatnosti se považuje den připsání částky na účet poskytovatele.

2.3 Budou-li přerušeny služby v důsledku neplacení měsíčního poplatku za poskytované služby ,vyhrazuje si poskytovatel účtování poplatku za znovu zprovoznění Internetových služeb částku ve výši 500,- Kč.Poskytovatel si vyhrazuje lhůtu na obnovení služby v maximální délce 24. h. Pokud tato lhůta připadá na dny pracovního volna obnovení služby bude provedeno následující první pracovní den.V případě vypnutí služeb v důsledku neplacení poskytované služby je odběratel povinen pokračovat v plnění účastnické smlouvy včetně placení měsíčních poplatků. Odběratel v takovém případě bere na vědomí , že služby budou plně obnoveny až po zaplacení poplatku za obnovení  služby.

2.4 Ceník sankcí: Vypnutí služeb v důsledku dluhu: 500,-Kč , Návštěva dlužníka ( i opakovaná  )za účelem vymožení dlužné částky 800,-  poplatek za písemnou upomínku č.1 – 0,- , č.2  – 200,- poplatek při přechodu z vyššího tarifu na nižší 500,- Osobní návštěva dlužníka v místě jeho bydliště v rámci vymožení dlužných částek za poskytované služby 800,-Kč ( Tato částka může být účtována i opakovaně ).Ceny uvedeny v Kč s DPH 21%

2.5 Ceník prací : Práce technika / hod. 450,- ( Tato cena platí při všech odborných pracích prováděných  společností Data-System-Xtro s.r.o mimo práce na koncovém telekomunikačním zařízení účastníka v případě předčasného ukončení účastnické smlouvy.Ceny uvedeny v Kč s DPH 21%

2.6 Úrok z prodlení: Odběrateli bude při nezaplacení měsíčního poplatku za poskytované Internetové služby, účtován úrok z prodlení platby 0,5 % z celkové dlužné částky za každý započatý den prodlení platby.

2.7 Doručení poštovních zásilek odběrateli ( Mimo doručování v rámci rozhodčího řízení ) Poskytovatel považuje doručení doporučené zásilky svým odběratelům za těchto podmínek: 1) Prokazatelným způsobem předá zásilku poštovnímu úřadu. 2) Dnem , kdy se poskytovateli vrátí zásilka zpět nepřevzatá od odběratele.

2.7.1 Rozhodčí doložka

Smluvní strany se výslovně dohodly, že veškeré majetkové spory, které by v budoucnu vznikly z této smlouvy, jakož i spory, které vzniknou v souvislosti s touto smlouvou včetně její platnosti, výkladu, realizace či ukončení, práv z tohoto právního vztahu přímo vznikajících, otázek právní platnosti tohoto právního vztahu, jakož i otázek práv s těmito právy souvisejícími, a to i v případě, že tato smlouva bude neplatná, zrušena nebo od ní bude odstoupeno (dále jen spory), budou rozhodovány v rozhodčím řízení s vyloučením pravomoci obecných soudů, jak to umožňuje zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů.Strany se dohodly, že spor bude rozhodovat rozhodce (rozhodci) zásadně jmenovaný Společností rozhodců s.r.o., IČ 26816113 a vybraný ze seznamu rozhodců vedeném Společností rozhodců s.r.o. V souladu s ustanovením § 19 odst. 1 zákona č. 216/1994 Sb., se smluvní strany dohodly, že procesní pravidla rozhodčího řízení, provádění dokazování, forma rozhodnutí a náklady rozhodčího řízení si strany výslovně ujednávají odkazem na Jednací řád pro rozhodčí řízení, vydaný Společností rozhodců s.r.o. a zavazují se těmito pravidly řídit. Smluvní strany se dohodly, že spor bude rozhodován bez ústního jednání, pouze na základě písemných materiálů předložených stranami. Nebude-li však rozhodce písemné materiály považovat za dostačující, je oprávněn ústní jednání nařídit. Smluvní strany výslovně pověřují rozhodce, že spor může rozhodnout podle zásad spravedlnosti.Dále se smluvní strany dohodly, že doručování v rámci smluvního vztahu a v rozhodčím řízení se provádí u podnikající fyzické osoby na adresu místa podnikání, u právnické osoby na adresu sídla zapsanou v příslušném rejstříku a u nepodnikající fyzické osoby na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, když na tuto adresu nepodnikající fyzická osoba výslovně požaduje doručování zásilek jak druhou smluvní stranou, tak také rozhodcem dle ust. § 46a odst. 2 o.s.ř. S Jednacím řádem pro rozhodčí řízení, vydaném Společností rozhodců, s.r.o. byly smluvní strany seznámeny a s jeho obsahem souhlasí, což výslovně prohlašují a stvrzují svými podpisy na této smlouvě (jednací řád také na www.spolecnost-rozhodcu.cz).

2.8 Reklamace: Reklamace musí mít vždy písemnou formu a musí v ní být uveden důvod proč se Internetové služby reklamují. Dodavatel si vyhrazuje lhůtu na přezkoumání reklamace 1. měsíc.

2.9 Podání reklamace nemá v žádném případě odkladný účinek pro zaplacení měsíčního poplatku za poskytnuté Internetové služby.

3. Datum poslední aktualizace: 1.10.2014    (pozn.) Všeobecné podmínky poskytovatele jsou listinou veřejnou dostupnou na webovém serveru www.xtro-data.com vždy v aktuální podobě dle zákona č.127 o elektronických komunikacích. V ostatních případech kdy dojde k zásadním změnám všeobecných podmínek poskytovatele bude postupováno dle zákonné povinnosti zákona č. 127 o elektronických komunikacích.dle §63

3.1 Odběratel svým podpisem vyjádřil souhlas s obsahem těchto všeobecných podmínek a prohlašuje že si tyto všeobecné podmínky řádně přečetl a nemá výhrady k žádnému  shora uvedených bodů. Poskytovatel považuje podpis účastnické smlouvy ze strany odběratele za dostatečný projev jeho pravé a svobodné vůle .Poskytovatel si při změně všeobecných podmínek vyhrazuje lhůtu 1.měsíc pro případné připomínky či nesouhlas ze strany odběratele.Lhůta začíná běžet 1. den po zveřejnění nových všeobecných podmínek.Po uplynutí výše uvedené  lhůty považuje poskytovatel nové všeobecné podmínky za odsouhlasené ze strany odběratele.

Odeslat