Všeobecné podmínky

Definice pojmů ( označení smluvních účastníků )

Poskytovatel: Ve smlouvě dále označen poskytovatel (  osoba , která poskytuje za úplatu smluvně definované služby )

Pronajímatel : Osoba , která je vlastníkem  koncových zařízení  určených  k pronájmu

 Odběratel:     Ve smlouvě dále označen Odběratel. ( Osoba ,která poskytované služby  v rámci smluvních podmínek uvedených v účastnické  smlouvě odebírá )

Všeobecné Podmínky : vydané v návaznosti na ustanovení § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (nový občanský zákoník) a v souladu se zákonem č. 127/2005 Sb.

Koncové zařízení::  Je soubor věcí (movitých), které jsou ve vlastnictví Poskytovatele a jejíchž prostřednictvím Odběratel využívá služby. Poskytovatel  odpovídá za správné nastavení parametrů Koncového zařízení pro přístup do Sítě Poskytovatele.Odběratel vždy odpovídá za správné nastavení tohoto zařízení.

Účastnická smlouva: Právní dokument na základě kterého jsou Telekomunikační služby poskytovány.( uzavřen v souladu se zákonem č.127 sb.Který upravuje a řídí provoz telekomunikačních  služeb a zákonů  s tímto zákonem  souvisejícím)

Bezdrátové klientské zařízení je soubor věcí (movitých) zajišťujících Připojení Uživatele, které jsou ve vlastnictví Poskytovatele a tento je za účelem poskytování svých služeb dočasně zdarma přenechá Uživateli na základě samostatné smlouvy k dispozici, nebo jsou ve vlastnictví Uživatele, případně skupiny Uživatelů.

Místem připojení je místnost, resp. soubor místností, s nimiž je Uživatel oprávněn disponovat a to z titulu práva vlastnického či jiného práva od práva vlastnického odvozeného, a ve kterých je (bude) instalováno koncové zařízení sloužící pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací.

Úplatou za služby je cena za služby uvedená v aktuálním ceníku, tedy touto cenou za služby se rozumí měsíční poplatek za využívání služeb, který je Uživatel povinen uhradit oproti doručenému daňovému dokladu, a to buď formou poštovní zásilky či elektronickou poštou a v neposlední řadě vyzvednutím v zákaznickém portálu a to buď jednotlivě či využitím všech způsobů. Poplatek je vždy vázán na kalendářní měsíc. V případě, že není poskytování služby zahájeno prvního dne kalendářního měsíce, je v měsíci zahájení poskytování služby účtována poměrná část měsíčního poplatku.

Parametr služby je souhrn vlastností služby elektronických komunikací, tj. zejména rychlost připojení k síti Internet a agregace rychlosti. Rychlostí připojení k síti Internet se rozumí maximální velikost datového toku při stahování a odesílání dat. Parametry služby jsou uvedeny v samotné smlouvě nebo vychází z aktuálního platného ceníku služeb.

Porucha je stav, kdy se koncové zařízení Uživatele projevuje způsobem, který svědčí o tom, že není připojeno k síti Internet nebo že nejsou splněny garantované parametry služby, specifikované ve smlouvě.

 

Poruchou na straně Poskytovatele služby je změna výkonu služby spočívající v poklesu rychlosti stahování a odesílání pod 50% běžně dostupné rychlosti, a to po souvislou dobu delší než 24h (velká trvající odchylka).

Poruchou na straně Uživatele se rozumí stav, kdy v garantovaném místě připojení je služba dostupná s parametry vyplývajícími ze smlouvy, ale v důsledku nefunkčnosti nebo špatné funkce zařízení Uživatele se jeví jako nedostupná. Těmito zařízeními se myslí všechna zařízení, která jsou použita na straně Uživatele od garantovaného místa připojení směrem ke koncovému zařízení včetně.

klientském zařízení na straně Uživatele. V případě poskytování služby prostřednictvím kabelového připojení, garantuje Poskytovatel smluvně stanovené specifikované parametry služby v místě připojení kabelového vedení Uživatele do sítě Poskytovatele (zpravidla datová zásuvka v Místě připojení uživatele), přičemž Poskytovatel nepřejímá odpovědnost za neplnění poskytované služby v důsledku nefunkčnosti Bezdrátového klientského zařízení na straně Uživatele, koncového zařízení Uživatele nebo v důsledku poškození kabelového vedení UživateleGarance poskytované služby. V případě poskytování služby prostřednictvím Bezdrátového připojení, Poskytovatel garantuje smluvním ujednáním specifikované parametry služby na bezdrátovém.

Klientská sekce je webová služba, sloužící pro zjednodušení komunikace mezi Poskytovatelem a Uživatelem, kde Uživateli jsou bezplatně dostupné veškeré informace o jeho zákaznickém účtu a kde si může v elektronické podobě vyzvednout jemu určené daňové doklady za poskytnuté služby.

Uzavřením ( podpisem ) smlouvy o poskytování Internetových služeb se odběratel zavazuje dodržovat tyto základní všeobecné podmínky.Všeobecné podmínky které jsou odběrateli dodány při uzavření smlouvy o poskytování datových služeb nejsou v neměnné podobě.Odběratel je povinen dle smluvního ujednání  sledovat změny ve všeobecných podmínkách  k těmto změnám se může vyjádřit a poté se těmito změnami  řídit. Aktuální všeobecné podmínky nalezne odběratel na webových stránkách Data-System-Xtro na http// www. xtro-data.com V případě zásadní změny ( mimo zákonné úpravy  , kterými se mění zákon č.127 o elektronických komunikacích ) má odběratel možnost postupovat v souladu s ustanovením § 63  zákona o elektronických komunikacích.Poskytovatel se zavazuje , že vždy s dostatečným předstihem ve lhůtě 1 měsíc. upozorní své zákazníky  ( elektronickou komunikací  )  na změny ve všeobecných podmínkách.Poskytovatel se zavazuje , že osobní údaje o svých odběratelích považuje za velmi citlivá data a nebude je zpracovávat nad rámec zákona o ochraně osobních údajů. č.101/2000 sb a ustanovení GDPR.Odběratel se podpisem účastnické smlouvy dobrovolně a zcela bez nátlaku vzdává práva přenositelnosti služeb dle vyhlášky č.58/2022 sb. Na této podmínce se poskytovatel s odběratelem nezpochybnitelně dohodli.

1.1 Povinnosti a práva poskytovatele a odběratele:

1.2 Poskytovatel se zavazuje, že bude udržovat datovou síť v provozuschopném stavu vylučujícím její přetížení ,svým neustálým měřením a dozorem na svou sítí  zamezí  stavu , který by porušoval  smlouvu poskytovatel – odběratel. o smluvené rychlosti odběratele. Poskytovatel je však oprávněn přerušit provoz na  kterékoliv části sítě při její údržbě a opravách v důsledku mimořádných závad nebo dlouhodobě plánovaných údržbách distribuční  technologie na dobu nezbytně nutnou . Zavazuje se však ,že bude včas a bez zbytečných odkladů na svých webových stránkách informovat své zákazníky o výlukách při plánovaných opravách svého zařízení. Zavazuje se že v případě dlouhodobého výpadku za , který se považuje , že služby budou souvisle přerušeny v délce 3 po sobě následujících dnů vrátí svým zákazníkům poměrnou část měsíční platby za Internetové služby nebo dle dohody odečte tuto částku odběrateli v následující úhradě za poskytované Internetové služby.

1.3 Poskytovatel neodpovídá za přerušení Internetových služeb způsobené třetí osobou, živelnou pohromou nebo při výpadku el. energie. Nastanou-li tyto situace odběratel nemá právo na odečet doby (ani její části ) z pravidelné měsíční platby za Internetové služby..Poskytovatel není odpovědný za nepřímé ani přímé škody způsobené neposkytnutím služby v obvyklé kvalitě , jako jsou například škody způsobené ztrátou skutečného nebo předpokládaného obratu nebo zisku , obchodního případu , dat , zákazníků , dobrého jména apod.

1.4 Poskytovatel neodpovídá za stav koncového zařízení odběratele (PC) ( nefunkčnost,zavirování či jiné závady ) nejsou důvodem k neplacení poplatků za poskytované Internetové služby. Pokud odběratel o své vůli změní (přesune) místo odběru dat nenese dodavatel odpovědnost za poskytování svých služeb.

1..5 SMLOUVA: Smlouva se uzavírá na dobu určitou 12 nebo 24 měsíců s možností opakovaného prodloužení , nebo na dobu neurčitou s 1.měsíční výpovědní lhůtou. Před uplynutím doby platnosti smlouvy se stanovuje lhůta 10 dnů , kdy je odběratel povinen poskytovateli sdělit , že už nehodlá ve smluvním vztahu pokračovat a smlouvu si přeje ukončit k datumu stanovenému pro ukončení platnosti účastnické smlouvy. Pokud Odběratel  nevyužije této lhůty k provedení změny nebo k ukončení smlouvy, prodlužuje se stávající smlouva uzavřená na dobu určitou  opakovaně na dalších 12 nebo 24 měsíců. V případě podpisu smlouvy na dobu určitou se poskytovatel a odběratel nezpochybnitelně dohodli ,že se vzdávají práva na odstoupení od účastnické nebo zápujční smlouvy v zákonné lhůtě 14 dnů.Odběratel dále o své nezpochybnitelné vůli prohlašuje , že se vzdává práva na informování o prodloužení smluvního vztahu v rámci  jeho účastnické smlouvy.Odběratel svým podpisem potvrzuje, že je si tohoto smluvního ujednání dobře vědom a podpisem odběratelské smlouvy vyjadřuje svůj nezpochybnitelný souhlas.

1.5.1VÝPOVĚĎ  ÚČASTNICKÉ  SMLOUVY. Výpověď se podává  pouze v písemné podobě a začíná běžet vždy od 1. nenásledujícího kalendářního měsíce ve smluvně dohodnuté nebo zákonem stanovené výpovědní lhůtě.  Za den doručení výpovědi ( pouze písemnou formou ne E-Mail ) či žádosti o provedení změny v účastnické smlouvě se vždy považuje den kdy Česká pošta nebo jiná doručovatelská společnost písemnost poskytovateli prokazatelně doručí.Poskytovatel nebude brát zřetel na výpovědi podané nesprávnou formulací či na text uvedený ve výpovědi ve zmatečné podobě.Výpověď účastnické smlouvy musí být podaná vždy v souladu s těmito všeobecnými podmínkami či zákonnými podmínkami uvedenými v zákoně č.127 o elektronických komunikacích § 63.odst.1 Výpověď účastnické smlouvy nebo žádost o provedení změny v účastnické smlouvě se zasílá písemnou formou ( Ne E-Mail ) na: Data-System-Xtro s.r.o Za stadionem 1305 Dubňany  696 03 a je platná vždy od 1. následujícího kalendářního měsíce. UPOZORNĚNÍ : Na výpovědi podané jinak než výše uvedeno nebude brán zřetel.

1.6 Pronajímatel  a  odběratel se nezpochybnitelně dohodli , že pokud bude smlouva o pronájmu koncového  zařízení ukončena ze strany  pronajímatele předčasně  ( nebude dodržena sjednaná doba pronájmu tohoto zařízení ) zavazuje se odběratel odkoupit koncové zařízení za cenu která je ve smlouvě o pronájmu uvedena.Podpisem účastnické smlouvy odběratel tuto podmínku potvrzuje a neodvolatelně s ní souhlasí.

1.6 .1.. Tabulka definice pojmů rychlosti , reklamace služby

 

Rychlost Rychlost přenosu dat je určena typem služby, kterou má Uživatel předplacenou. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel není schopen ovlivnit přenosové parametry distribučních tras, které jsou mimo jeho kontrolu, z čehož vyplývá, že Poskytovatel není schopen garantovat kvalitu Internetové služby v rámci celosvětové sítě Internet.Hodnota rychlosti odpovídá TCP propustnosti transportní a způsob měření je popsán na www.ctu.cz/mereni-rychlosti-prenosu-dat.
Maximální rychlost Je rychlost přenosu dat odpovídající stahování  nebo odesílání  Maximální rychlost je rychlost reálně dosažitelná.
Inzerovaná rychlost Inzerovaná rychlost stahování  nebo odesílání  je rychlost přenosu dat odpovídající stahování dat  uváděná v ceníku v souvislosti s propagací nabídek služby přístupu k internetu, a jakou označuje službu přístupu k internetu při uzavírání smluvního vztahu s odběratelem.
Běžně dostupná rychlost Je rychlost odpovídající stahování dat  nebo odesílání dat , jejíž hodnotu může koncový uživatel předpokládat a reálně dosahovat v době, kdy danou službu používá. Hodnota běžně dostupné rychlosti je dostupná v 95 % čau poskytnuté služby
Minimální rychlost Je nejnižší rychlost stahování dat  nebo odesílání dat. Poskytovatel služby přístupu k internetu garantuje že hodnota skutečně dosahované rychlosti neklesne pod hodnotu min. rychlosti.
Velká trvající odchylka Za velkou trvající odchylku od běžně dostupné rychlosti stahování  nebo odesílání  dat se považuje taková odchylka, která vytváří souvislý pokles parametru služby přístupu k internetu, tj. pokles skutečně dosahované rychlosti odpovídající měřením stanovené TCP propustnosti pod udanou hodnotu běžně dostupné rychlosti v intervalu delším než 70minut. V případě této odchylky má spotřebitel právo podat reklamaci.
Velká opakující se odchylka Za velkou opakující se odchylku od běžně dostupné rychlosti stahování  nebo odesílání  dat se považuje taková odchylka, při které dojde alespoň ke třem poklesům skutečně dosahované rychlosti odpovídající měřením stanovené propustnosti pod udávanou hodnotu běžně dostupné rychlosti v intervalu delším nebo rovno 3,5 min. V časovém úseku 90 min.V případě této odchylky má spotřebitel právo podat reklamaci.
Výpadek služby Za výpadek služby se považuje taková situace, při které poklesne hodnota skutečně dosahované rychlosti odpovídající měřením udávané rychlosti připojení pod definovanou hodnotu minimální rychlosti. V případě situace této odchylky v případě připojení k Internetu v pevném místě, má odběratek právo uplatnit reklamaci dle platných smluvních předpisů.
Reklamace služby V případě, že není dodržený některý z výše uvedených parametrů služby při poruše , či nedodržení má odběratel právo na reklamaci služby a její kompenzaci.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.6.2 Tabulka  Rychlostí.

 

Inzerovaná rychlost Stahování (Mbps):Inzerovaná rychlost Odesílání (Mbps):Maximální rychlost Stahování (Mbps):Maximální rychlost Odesílání (Mbps):Běžně dostupná rychlost Stahování (Mbps):Běžně dostupná rychlost Odesílání (Mbps):Minimální rychlost Stahování (Mbps):Minimální rychlost Odesílání (Mbps):

SL2/24    150                               20                               140                                      20                                   90                                20                                    42                                          10

SL3a/24  200                               50                              150                                      20                                  100                               20                                     100                                       20

SL6/24      60                                20                                 60                                      20                                  50                                20                                      25                                       10

SL7/24    300                             200                               300                                      200                              200                             120                                     90                                        60

SL8/24/1Gbit                              100                            1Gbit                                   100                           1Gbit                               100                                    300                                     100

SL/5          35                                   5                                   35                                       5                                 21                                   3                                         12                                           2

1.7 Odběratel se vůči poskytovateli zavazuje, že vynaloží přiměřené úsilí na to, aby zajistil, že z jakýmikoliv získanými informacemi souvisejícími s poskytovatelem nebo s transakcemi zamýšlenými účastnickou smlouvou, jež nebudou veřejně známé a dostupné (jinak, než že dojde k porušení této smlouvy ), bude zacházet jako s důvěrnými informacemi a nesdělí je žádné třetí straně s výjimkou případů, Kdy k tomu bude mít písemný souhlas Poskytovatele nebo když tak budou požadovat právní předpisy nebo příslušné zákonem stanovené orgány. Závazek zachování důvěrnosti informací je odběratel povinen zachovávat po dobu trvání této Smlouvy.a zároveň i po skončení účinnosti této Smlouvy a to po dobu, po kterou nebudou tyto informace veřejně známé. Pokud účastník tuto povinnost zaviněně poruší je povinen zaplatit poskytovateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč ( slovy: stotisíckorunčeských ).

1.7.1 Poskytovatel může jednostranně odstoupit od smlouvy zjistí-li, že odběratel se nechová při požívání poskytnuté služby  v souladu se zákonem nebo jinak porušuje ustanovení vyplývající z povinností odběratele. V takovém případě zašle poskytovatel odběrateli písemné vyrozumění, od které doby smlouva zaniká. Poskytovatel se s odběratelem nezpochybnitelně dohodli .,že pokud bude účastnické smlouva ukončena dle bodu 1.7 má poskytovatel právo na vyúčtování a úhradu zbývající doby platnosti účastnické smlouvy dle ZEK č.127

1.7.2 Poskytovatel může taktéž odstoupit od účastnické smlouvy o poskytování Internetových služeb s odběratelem se , kterým vede neustálé obchodní rozepře při , kterých se odběratel vyhýbá svým povinnostem dodržovat všeobecné obchodní podmínky , nedodržuje platební kázeň – je dlužník – nebo jiným závažným způsobem narušuje plynulé poskytování Internetových služeb. Odběratel v tomto případě nemá právo na vrácení již zaplacené pravidelné úhrady  ( ani její části) za Internetové služby.

1.8 Při zjištění , že se některý odběratel pokouší o nezákonné průniky do jiných počítačových systémů , sítí , mikrovlnných zařízení a bude tato skutečnost odběrateli prokázána má odběratel právo na okamžité zrušení účastnické smlouvy. Takovému zákazníkovi bude ukončena účastnická smlouva dle bodu 1.7 těchto všeobecných podmínek

1.9.1 Pře prodej služeb Internet  ze sítí  Poskytovatele dalším (třetím) osobám bude považováno za hrubé porušení všeobecných podmínek. Účastnická smlouva bude takovému odběrateli ukončena dle bodu 1.7.2

1.9.2 Odběratel plně odpovídá za škody způsobené poskytovateli nebo jiným subjektům nedodržením všeobecných podmínek pro poskytování telekomunikačních služeb . Obdrží-li poskytovatel stížnost od některého poskytovatele, počítačové sítě , PC systému nebo informačního systému dostupného přes mezinárodní síť internet  nato , že odběratel porušil pravidla tímto provozovatelem vyhlášená , má právo požadovat od odběratele sjednání nápravy. Považuje – li poskytovatel stížnost za závažnou a naléhavou má právo přerušit poskytovaní služeb odběrateli. V takovém případě poskytovatel obnoví poskytování služeb , jakmile se přesvědčí , že odběratel přijal opatření postačující k vyřešení stížnosti. V těchto případech nemá odběratel právo na vrácení poměné části poplatku za poskytované služby.

  1. Platební podmínky a vyúčtování: Dnem podpisu účastnické  smlouvy s poskytovatelem se pro odběratele stanoví zúčtovací období a den splatnosti měsíčního poplatku za poskytnuté služby.Odběratel – fyzická  osoba uděluje souhlas se zveřejněním osobních údajů na všech portálech ( webových stránkách pro uvedení dlužníků ) zabývajících se dlužníky a registrací dlužníků.Souhlas se považuje za udělený podpisem účastnické smlouvy.Odběratel bere na vědomí ,že na periodicky ( opakující se ) platby nebude vydáváno vyúčtování. Pouze na požádání bude vyúčtování odběrateli vystaveno.

2.1 Poskytovatel si vyhrazuje právo na změny v účastnické smlouvě , které se týkají systému úhrady poskytovaných služeb.

Adresa pro doručování zásilek:Data-System-Xtro s.r.o   ul. Za Stadionem 1305 Dubňany 696 03

2.2 V účastnické smlouvě je uvedeno datum splatnosti. V takovém případě je odběratel povinen dodržet tento datum splatnosti a poukazovat částku za Internetové služby poskytovateli včas a bez zbytečných odkladů.

Za den splatnosti se považuje den připsání částky na účet poskytovatele.

.

2.3 Budou-li přerušeny služby v důsledku neplacení měsíčního poplatku za poskytované služby ,vyhrazuje si poskytovatel účtování poplatku za znovu zprovoznění Internetových služeb částku ve výši 500,- Kč.Poskytovatel si vyhrazuje lhůtu na obnovení služby v maximální délce 24. h. Pokud tato lhůta připadá na dny pracovního volna obnovení služby bude provedeno následující první pracovní den.V případě vypnutí služeb v důsledku neplacení poskytované služby je odběratel povinen pokračovat v plnění účastnické smlouvy včetně placení měsíčních poplatků. Odběratel v takovém případě bere na vědomí , že služby budou plně obnoveny až po zaplacení poplatku za obnovení  služby.

2.4 Ceník sankcí : Vypnutí služeb v důsledku dluhu: 500,-Kč , Návštěva dlužníka ( i opakovaná  )za účelem vymožení dlužné částky 800,-  poplatek za písemnou upomínku č.1 – 0,- , č.2,3  – 200,- poplatek při přechodu z vyššího tarifu na nižší 500,- Osobní návštěva dlužníka v místě jeho bydliště v rámci vymožení dlužných částek za poskytované služby 800,-Kč ( Tato částka může být účtována i opakovaně ).Ceny uvedeny v Kč s DPH 21% Úhrada nákladů spojených s poskytnutým  zařízením za zvýhodněných podmínek dle § 63 pism.p – 3000,-Kč ( účtuje se při nedodržení výročí účastnické smlouvy a smlouvy o zapůjčení zařízení vzniknou -li doplňující náklady )Poskytovatel – Odběratel se nezpochybnitelně dohodli, že komunikace spojené s upozorňováním na existenci dlužných částek , pohledávek budou odběrateli zasílány v elektronické podobě formou SMS komunikace a to i po skončení učinnosti uživatelské smlouvy a to pouze za účelem vymožení dlužných částek.

2.5 Ceník prací : Práce technika / hod. 550,- ( Tato cena platí při všech odborných pracích prováděných  společností Data-System-Xtro s.r.o mimo práce na koncovém telekomunikačním zařízení účastníka v případě předčasného ukončení účastnické smlouvy.Ceny uvedeny v Kč s DPH 21%

2.6 Úrok z prodlení: Odběrateli bude při nezaplacení měsíčního poplatku za poskytované Internetové služby, účtován úrok z prodlení platby 0,3 % z celkové dlužné částky za každý započatý den prodlení platby.

2.7 Poskytovatel považuje doručení doporučené zásilky svým odběratelům za těchto podmínek: 1) Prokazatelným způsobem předá zásilku poštovnímu úřadu. 2) Dnem , kdy se poskytovateli vrátí zásilka zpět nepřevzatá od odběratele.Na tomto ujednání se odběratel – poskytovatel nezpochybnitelně dohodli.

  1. Odběratel svým podpisem vyjádřil souhlas s obsahem těchto všeobecných podmínek a prohlašuje že si tyto všeobecné podmínky řádně přečetl a nemá výhrady k žádnému shora uvedených bodů. Poskytovatel považuje podpis účastnické smlouvy ze strany odběratele za dostatečný projev jeho pravé a svobodné vůle .Poskytovatel si při změně všeobecných podmínek vyhrazuje lhůtu 1.měsíc pro nesouhlas ze strany odběratele.Lhůta začíná běžet 1. den po zveřejnění nových všeobecných podmínek.Po uplynutí výše uvedené lhůty považuje poskytovatel nové všeobecné podmínky za odsouhlasené ze strany odběratele.Poslední aktualizace dne:1.5.2022

 

Odeslat